چند سارق با تهدید چاقو، گوشی موبایل یک شهروند در شهر زاهدان را سرقت کردند.