هندوانه‌های تریاکی که از شرق کشور برای توزیع در پایتخت بار شده بود به مقصد نرسید. تریاک‌ها به شکل ماهرانه‌ای در پوست‌های هندوانه جاسازی شده بودند. در این خصوص سه نفر بازداشت و روانه زندان شدند.