سیل به جز تلفات جانی و مالی باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی در سیستان و بلوچستان شده‌است. مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در اینباره به «شبکه راوی» گفته‌است که گاندوها حالت تهاجمی پیدا کرده‌اند.