پاییزو هر کاری کنی غم داره
با کنار هم بودن با ابراز محبت کردن با عشق ورزیدن، با همدلی میشه خوشحال تر بود...
یادمون نره که نمی تونیم از کنار غم هم دیگه به راحتی بگذریم چون همه چه بخوایم چه نخوایم به هم وصلیم...
توی این روزگار همین که نفس می کشیم کافیه انتظار بیشتر جایز نیست حالتون خوب