صبح امروز پدیده خورشیدگرفتگی رخ داد که در بخش های شمالی کانادا، قطب شمال و گرینلند قابل رصد بود. منبع: شبکه خبر