لحظه سخنرانی ججت اللسلام حسینی در بین زلزله زدگان دوباره زلزله میاد