رکورد سرعتی باز کردن در نوشابه شیشه ای دست ایشون هست !

فرادرس