با این تاکتیک ایده آل هم از جلو و هم از پشت در امانید !!