اگر این دستگاه در ایران ساخته شده بود حادثه پلاسکو اتفاق نمی افتاد