خرید و جدا کردن موش های کوچک از وانت بارها جهت صرف غذا