شماری از اغتشاشگران در منطقه زرگان (شهرستان اهواز) و در جریان ایجاد ناامنی‌ها، سعی کردند با یک اتفاق ساختگی و فعالیتی کارگردانی شده، بسیج را مقصر آسیب دیدن یک مرد جلوه دهند. دوربین‌ها تمام حرکات این اغتشاشگران را ثبت کرده‌اند که در فیلم زیر، این اتفاقات ساختگی را مشاهده می‌کنید.