طرح جمع آوری و انتقال خوردور‌های بی صاحب و رها شده، با درخواست شهروندان برای رفع مشکلات ناشی از وجود این خوردو‌ها در محله‌ها کلید خورده است. تمامی خودرو‌هایی که در سطح شهر رها شده بودند و اسقاطی بودند و بدون صاحب، به یک جا انتقال داده شده اند.