مرد جوانی که قهرمانانه و آخرین لحظه در شهر سفکس تونس موفق شد این دختر را بعد از دست دادن کنترل دوچرخه اش از برخورد با تیرک جاده نجات دهد.