مادر یکی از داوطلبان کنکور: مگر بچه‌من‌ مجرم است که مراقب کنکور با او اینطور رفتار کرده؛ سه سال زحمت دخترم رفت روی هوا

مادر یکی از داوطلبان کنکور می‌گوید، دخترش کنکور هنر داشته و مراقب جلسه به او می‌گوید چهره اش با عکس کارت مطابقت ندارد و بعد مامور می‌آورند و داوطلب نمی‌تواند کنکورش را بدهد و سه سال زحمتش روی هوا رفت. این مادر می‌گوید: وقتی برای اعتراض به این رفتار مراجعه کردم برخورد مناسبی با من نکردند، مگر بچه من مجرم بود.

فرادرس