کانگورو زمانی که حامله هست، دیگه احتیاج به سونوگرافی نداره