نسیم رفیعی گوینده اپراتورهای ایرانسل و رایتل , مشترک مورد نظر.....