بن چان یه لاک پشتِ 25 ساله است که از چند ماهگی پیش این آقا زندگی کرده!

فکر کن رفیق 25 ساله ات و حیوون خونگیت لاک پشت باشه