هنرمندانی که متاسفانه تا کنون در سال 1399 به دلیل بیماری و خصوصا ویروس منحوس کرونا و یا کهولت سن از میان ما پر کشیدند .