ماجراي قتل رومينا از زبان مادر و پدر و پسري که دليل فرارش بود را بشنوید.