کلیپ قیمی و زیر خاکی از استاد دانشمند. زنده باد خروس